เครื่องเจียรไร้ศูนย์

พอลแมรี่ฯ ขอนำเสนอ เครื่องเจียรไร้ศูนย์ รุ่นใหม่ CNC Series โดยทาง
วิศวกรได้ออกแบบเครื่องเจียร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งลูกค้าจะ
ได้รับความพึงพอใจ อันประกอบไปด้วย การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC Control) และมีคุณลักษณะอันโดดเด่นพิเศษ
ที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความสะดวกสบายขั้นสูงสุดในการควบคุม
เครื่องจักรมากยิ่งขึ้น

เครื่องเจียรนอก

เครื่องเจียรกลม รุ่น CNC Series ได้รับการออกแบบ ให้มีประสิทธิภาพสูง ,
ความแม่นยำสูง และให้ความสะดวกสูงสุดในการทำงาน อีกทั้งโครงสร้าง
ของเครื่องจักร ได้รับการออกแบบตามหลักทฤษฎี ความปลอดภัยเชิงมนุษย์
ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถควบคุมเครื่องจักรได้สะดวกมากขึ้น

เครื่องเจียรใน

เครื่องเจียรรูใน รุ่น CNC Series รูปแบบใหม่ จาก พอลแมรี่ฯ ได้รับการ
ออกแบบ ลักษณะโครงสร้างที่ดีที่สุด และมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม
ประกอบด้วย ระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (CNC Control)
ดังนั้น เครื่องเจียร รุ่นใหม่ทั้งหมดนี้ จะนำมาซึ่งเทคโนโลยีขั้นสูง อันนำไปสู่
ประสบการณ์ การเจียรรูใน สำหรับยุคสมัยใหม่

เครื่องเจียรแนวตั้ง

พื้นฐานทางการค้าของ พอลแมรี่ฯ เรามีการพัฒนา , ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ,
ยึดมั่นในคุณภาพ มาอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นนแนวความคิด
ของการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพขั้นสูงสุด ด้านฝ่ายวิศวกรรม / ออกแบบ
ให้เหมาะสม ดังนั้น เครื่องจักรทุกตัว จึงมีความแข็งแกร่ง ทนทาน สะท้อน
ให้เห็นถึง ความตั้งใจในการออกแบบ และเทคนิคต่างๆ ที่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะ พอลแมรี่ฯ เท่านั้น