• ประโยชน์ผลิตภัณฑ์
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และผู้บริโภค (3 C)