ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยและสุขภาพอาชีพ ทางบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและสุขภาพอาชีพ เพื่อร่วมกับการพัฒนา TQM โดยมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบโดยรวมและผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาระดับหนึ่งของแต่ละหน่วยงาน ตัวแทนแรงงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก็เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการจะทบทวน ประสานงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอาชีพของบริษัท และการนำเสนอแผนการปฏิบัติตามหลักการ 6S ภายในบริษัท

แผนประจำปีด้านความปลอดภัยและสุขภาพอาชีพมีเป้าหมายการบริหารจัดการอย่างน้อย 16 รายการที่นำมาติดตามและบริหารจัดการ โดยมีการส่งเสริมร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ และทีมงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการแจ้งเหตุเพื่อความเสี่ยงภัยภายใน/ภายนอก การสอบสวนเหตุการณ์ครอบคลุมเนื้อหาเช่นประเภทของเหตุการณ์ เหตุผลที่เกิดโดยตรงและอ้อมอาจารย์ ความรุนแรงของเหตุการณ์ มาตรการปรับปรุงต่อเนื่อง และการดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งเป็นมาตรการป้องกันและการประเมินการเริ่มต้นงาน พนักงานจะได้รับสิทธิ์ในการรายงานอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงผ่าน "กล่องแนะนำ" เพื่อเสริมสร้างการจัดการความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทำงานร่วมกัน ให้ความสำคัญในการมีความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงานของทุกคน

icon 5 training

การฝึกอบรม

นอกจากการฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่แล้ว แต่ละหน่วยจะตั้งผู้จัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอาชีพ ผู้ให้การปฐมพยาบาล และผู้จัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของบริษัท นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องอัปเดตความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอาชีพอย่างทันเวลา และมอบหมายบุคคลที่มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมในตำแหน่งงาน ตามความถี่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต่างๆ ทุกปีจะมีการฝึกอบรมดับเพลิงและกระบวนการอพยพเร่งด่วน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินของบุคคลทั้งหมด

icon 6 safety

การจัดการความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม

พัลมารีปฏิบัติตามระเบียบการจัดการในพื้นที่อุตสาหกรรมและการบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียถูกนำตรงไปยังโรงงานบำบัดน้ำเสียเพื่อประเมินตามมาตรฐานการปล่อยของรัฐบาล นอกจากนี้ เราใช้สารทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและบุคลากร ในการจัดการกับก๊าซเสีย เราติดตั้งอุปกรณ์กรองที่เป็นไปตามกฎหมายเพื่อยึดตามกฎหมาย

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างต่อเนื่อง เรามีการวัดสภาพแวดล้อมการทำงานทุก 6 เดือนเพื่อตรวจสอบว่าปัจจัยทางเคมีและปัจจัยทางกายภาพในสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นไปตามข้อกำหนดที่รัฐบาลกำหนดหรือไม่ หากพบความผิดปกติในการตรวจสอบสภาพแวดล้อม เราจะดำเนินการปรับปรุงหรือเสริมความปลอดภัยส่วนบุคคล และมีการร่วมมือกับสาขาวิชาศาสตร์และอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงความเสี่ยงทางวิศวกรรมมนุษย์และป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน

icon 7 workplace

การบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

PALMARY มุ่งมั่นเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน มีเป้าหมายที่เป็นศูนย์ศูนย์ต่ออุบัติเหตุ โดยมีสำนักงานความปลอดภัยและสุขภาพอาชีพ โดยผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้รวบรวม คณะกรรมการความปลอดภัยแบบ 6S ทำการตรวจสอบและทบทวนสภาพการทำงานของโรงงานทั้งหมดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเพิ่มความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของพนักงาน หากมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมระหว่างพนักงานที่มีสัญญาณเตือนความปลอดภัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกเก็บรวบรวมและแปลโดยผู้กลางคนผ่านการประชุมของกล่องเครื่องมือโดยผู้รับผิดชอบ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายภายในบริษัทได้รับการลงทะเบียนและมีการบำรุงรักษาเป็นประจำตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตาม ""ระเบียบการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นอันตราย"" เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยในการดำเนินงานของพนักงาน

การจัดการความเสี่ยงและการปรับปรุงเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงงานทั้งหมด การวางแผนการผลิตความสามารถการตอบสนองและการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ จะได้รับการประเมินและพิจารณาในการประชุมเชิงนโยบายด้านความปลอดภัยและสุขภาพอาชีพและการประชุมระดับผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงทั้งหมดอยู่ภายใต้ขอบเขตการควบคุม ทำให้พนักงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ภาพกิจกรรม

ตารางสถิติใบรับรองการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีพ

ชื่อใบรับรอง จำนวนการฝึกอบรมสาธารณะสำหรับพนักงาน จำนวนการฝึกอบรมภายในสำหรับพนักงาน จำนวนผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด
ผู้ควบคุมจ้างงาน 3 0 3
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีพ 0 1 1
ผู้ควบคุมสารละลายทางอินทรีย์ 1 0 1
ผู้จัดการด้านความปลอดภัยจากเหตุไฟไหม้ 1 0 1
บุคคลที่ให้การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 4 1 5
ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถ Crane บนหัวรถ 22 2 24
ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถ Forklift 10 1 11

กระบวนการจัดการและสอบสวนอุบัติเหตุและปัญหาด้านความปลอดภัยและสุขภาพ