เครื่องเจียรไร้ศูนย์

รุ่นใช้โปรแกรมรหัสคำสั่งควบคุมระบบ (NC Series)
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตชิ้นงาน (CNC Series)
รุ่น แกนหมุนแบริ่ง (CNC -Series)