เครื่องเจียรไร้ศูนย์

ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตชิ้นงาน (CNC Series)