เครื่องเจียรไร้ศูนย์

รุ่น แกนหมุนแบริ่ง (CNC -Series)